Team

Mike Gao
Carter Loevy
Amelia Chen
Yu-Hsiang Wu
Yang Zhong
President
Hongyu Lu
Treasurer