Team

Mahim Ghai Profile

Mahim Ghai

Officer
Deyaan Guha Profile

Deyaan Guha

Officer
Sharan Reddy Profile

Sharan Reddy

Treasurer
Sana Reddy Profile

Sana Reddy

President
Nandini Mandaloju Profile

Nandini Mandaloju

Officer
Divam Gupta Profile

Divam Gupta

Officer
Anisha Harkara Profile

Anisha Harkara

Officer
Lara Ericson Profile

Lara Ericson

Advisor