Team

Yohana Otto Profile

Yohana Otto

Secretary
Karen Zhang Profile

Karen Zhang

Charles Culata Profile

Charles Culata

Treasurer
Judy Ye Profile

Judy Ye

Advisor
Sean Yao Profile

Sean Yao

Vice-President
Iris Li Profile

Iris Li

President
Laurie Song Profile

Laurie Song

President